Tertia bemiddeling en advocatuur

Tertia bemiddeling en advocatuur is een eenmanszaak gedreven door mr. D.W. Jansen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53597141.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (ook aanvullende en vervolg)  overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht van Tertia bemiddeling en advocatuur en de cliënt (hierna genoemd opdrachtgever) en hebben voorrang op door de opdrachtgever zelf eventueel gehanteerde voorwaarden. Tevens gelden deze algemene voorwaarden ook voor de Stichting Beheer Derdengelden Tertia bemiddeling en advocatuur en de aan deze stichting verbonden bestuurders.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Tertia bemiddeling en advocatuur is aanvaard.

De opdrachtgever stemt ermee in dat Tertia bemiddeling en advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van Tertia bemiddeling en advocatuur geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Tertia bemiddeling en advocatuur voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

 

Verplichte medewerking opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Tertia bemiddeling en advocatuur is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Tertia bemiddeling en advocatuur leiden. Mocht hierdoor schade ontstaan aan de kant van de opdrachtgever dan kan Tertia bemiddeling en advocatuur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Honorarium/kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Tertia bemiddeling en advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met 4% kantoorkosten en BTW. Tetia bemiddeling en advocatuur is gerechtigd het uurtarief per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

 

Gefinancierde rechtshulp

De opdrachtgever die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking wil en kan komen is jegens Tertia bemiddeling en advocatuur gehouden alle daarvoor noodzakelijke informatie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat hierom door Tertia bemiddeling en advocatuur is verzocht, te verstrekken. Indien in deze de opdrachtgever in gebreke blijft is Tertia bemiddeling en advocatuur gerechtigd om uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen nadat de opdrachtgever dit is meegedeeld. Mocht hierdoor schade ontstaan aan de kant van de opdrachtgever dan kan Tertia bemiddeling en advocatuur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Tevens is Tertia bemiddeling en advocatuur gerechtigd om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te declareren op basis van het toepasselijke uurtarief vermenigvuldigd met de bestede uren en vermeerderd met 4% kantoorkosten en BTW.

 

Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn alle in verband met invorderingsmaatregelen te maken kosten ten laste van de opdrachtgever. Tevens is Tertia bemiddeling en advocatuur gerechtigd indien betaling uitblijft om uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen nadat de opdrachtgever dit is meegedeeld. Mocht hierdoor schade ontstaan aan de kant van de opdrachtgever dan kan Tertia bemiddeling en advocatuur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Aansprakelijkheid

Tertia bemiddeling en advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Tertia bemiddeling en advocatuur is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het betreffende geval zal worden uitbetaald vermeerderd met het eigen risico.

Indien in overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht een derde wordt ingeschakeld is Tertia bemiddeling en advocatuur niet aansprakelijk voor eventueel fouten gemaakt door deze derde.

 

Klachten- en Geschillenregeling

Tertia bemiddeling en advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Tertia bemiddeling en advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Wanneer Tertia bemiddeling en advocatuur er niet in slaagt uw eventuele klachten over haar dienstverlening met u tot een goed einde te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Einde opdracht

Zowel Tertia bemiddeling en advocatuur als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst van opdracht opzeggen.

 

Geschillen

Op de overeenkomst tussen Tertia bemiddeling en advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank te Zutphen is uitsluitend bevoegd om van geschillen  kennis te nemen.